Tolq.com Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen waarin Tolq.com een partij is, en op de Dienst. Al het voorgenoemde wordt hieronder gedefinieerd. Door het gebruik van de Dienst aangeboden door Tolq.com gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Als u hier niet mee akkoord gaat zult u niet in staat zijn gebruik te maken van de Diensten van Tolq.com.

Wij adviseren u de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen om u ervan te verzekeren dat u zich bewust bent van uw rechten en plichten.

Soweit gesetzlich zulässig unterliegen diese AGB sowie die Bereitstellung unserer Services dem niederländischen Gesetz und sind demgemäß ausgelegt. Alle Streitigkeiten, die aus diesen AGB und unseren Services entstehen, werden ausschließlich vor die zuständigen Gerichte in Amsterdam in den Niederlanden gebracht.

Die deutsche Übersetzung basiert auf dem englischen Original. Die übersetzte Version der englischen Bedingungen ist eine Gefälligkeitsübersetzung und dient nur der Information sowie innerbetrieblichen Zwecken. Im Fall von Streitigkeiten, Widersprüchlichkeiten oder Abweichungen zwischen der englischen Version und der Version in einer anderen Sprache gilt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die englische Version und ist bindend. Die englische Version finden Sie auf unserer Webseite (wenn Sie als Sprache Englisch wählen) oder wird Ihnen auf Anfrage in Schriftform zugesendet.

Ist oder wird eine der Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam, nicht vollziehbar oder nicht bindend, bleiben alle anderen für die Vertragspartner geltenden Bestimmungen hiervon unberührt. In diesem Fall ersetzen die Vertragspartner die unwirksame oder nicht bindende Bestimmung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften durch eine wirksame und bindende Bestimmung, die angesichts des Inhalts und Zwecks dieses Vertrags, soweit als möglich, eine ähnliche Wirkung wie die unwirksame, nicht vollziehbare oder nicht bindende Bestimmung hat.

Artikel 1. Definities

Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden hebben de termen weergegeven met een hoofdletter in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

Artikel 2. Toepasbaarheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Abonnement, alle legale handelingen uitgevoerd door Tolq.com en de Klant, op alle legale relaties en overeenkomsten tussen de Klant en Tolq.com en op alle aspecten van het gebruik van de Dienst door de Klant.

 2. De Algemene Voorwaarden mogen ten alle tijde door Tolq.com worden verbeterd of uitgebreid. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden wordt op de Website geplaatst en in het Tolq Account van de Klant zichtbaar gemaakt. Door het voortgaande gebruik van de Dienst na enige verbetering of toevoeging aan de Algemene Voorwaarden accepteert de Klant onherroepelijk de verbeterde en/of uitgebreide Algemene Voorwaarden. Indien de Klant niet akkoord gaat met de verbeterde en/of uitgebreide Algemene Voorwaarden, rest de enige optie het gebruik van de Dienst stop te zetten en het Abonnement op te zeggen, in overeenstemming met artikel 8.1. Tolq.com adviseert u regelmatig de Algemene Voorwaarden te raadplegen.

 3. Wanneer enige van de voorzieningen in de Algemene Voorwaarden nietig blijkt of nietig te verklaren blijkt, of geheel of gedeeltelijk ongeldig blijkt of wordt, om welke reden dan ook, zullen de overige voorzieningen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Tolq.com zal een ongeldige voorwaarde vervangen door een voorwaarde die geldig is, en wiens legale consequenties, in het licht van de inhoud en het doel van de Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenkomt met die van de ongeldige voorwaarde.

 4. De algemene of andere condities gesteld door de Klant, wanneer aanwezig, zijn niet bindend voor Tolq.com en hun toepasbaarheid wordt hierbij expliciet uitgesloten.

Artikel 3. Dienst

 1. De Dienst als aangeboden door Tolq.com bevat vertaaldiensten. De Dienst biedt verschillende soorten vertaalmethodes aan, inclusief – maar niet beperkt tot – professionele menselijke vertaling, teamvertaling en geautomatiseerde vertaling, zoals omschreven op de Website. Daarnaast verschaft de Dienst het gebruik van de Tolq Tag, waarmee de website van een Klant gecontroleerd en beheerd wordt. De Dienst wordt aangeboden op basis van een abonnement, zoals beschreven op de Website.

 2. Om van de Dienst gebruik te kunnen maken moet de Klant een Abonnement aanschaffen door middel van het voltooien van het registratieproces voor de door hem gekozen Dienst, zoals aangeboden op de Website. Gedurende het registratieproces wordt de Klant gevraagd bepaalde informatie door te geven, zoals – maar niet beperkt tot – zijn e-mailadres. De Klant mag zich ook registreren door middel van een social-media account. Na voltooiing van de registratie krijgt de Klant toegang tot zijn Tolq Account, zoals beschreven in artikel 4, waarmee hij de Dienst kan gebruiken.

 3. De Klant garandeert en is verantwoordelijk voor de toezegging dat de informatie zoals verschaft tijdens het opzetten van het Abonnement en het Tolq Account juist, compleet en up-to-date is. Wanneer, om welke reden dan ook, de informatie van de klant niet langer up-to-date, compleet of juist is moet de Klant deze onmiddellijk aanpassen om te verzekeren dat deze wederom up-to-date, compleet en/of juist is.

 4. In zijn Tolq Account kan de Klant de URL opgeven van de website(s) voor welke hij de Dienst wil gebruiken. Tolq.com zal dan de Klant voorzien van de Tolq Tag. De Klant dient deze Tolq Tag op zijn website te implementeren. Het implementeren van de Tolq Tag is volledig voor risico van de Klant. Tolq.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige kosten of schade die opgelopen wordt door de Klant ten gevolge van het (incorrect) invoegen van de Tolq Tag op zijn website. De Klant mag ondersteuning aanvragen bij het invoegen van de Tolq Tag, in overeenstemming met artikel 3.9.

 5. Na het invoegen van de Tolq Tag kan de Klant beginnen met het gebruik van de Dienst middels zijn Tolq Account. Wanneer begonnen wordt met een vertaling moet de Klant de vertaalmethode en doeltaal kiezen waarnaar de website vertaald moet worden. De Klant begrijpt dat de periode die het duurt eer de vertaling compleet is afhangt van de vertaalmethode die gekozen wordt door de Klant. Wanneer een voltooiingstermijn gegeven wordt is deze altijd indicatief en op geen enkele manier bindend voor Tolq.com.

 6. Na voltooiing van de vertaling wordt de Klant gevraagd deze na te kijken. Deze keuring is de volledige verantwoordelijkheid van de Klant, Tolq.com garandeert niet dat de vertaling correct, compleet of up-to-date is. In het geval dat de Klant van mening is dat een bepaalde vertaling enige fout(en), inconsequenties of omissies bevat, of dat de vertaling niet up-to-date is zal de Klant Tolq.com hiervan op de hoogte stellen, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, via de hiervoor bedoelde functionaliteit in zijn Tolq Account.

 7. Tolq.com heeft geen verplichting enige fouten, inconsequenties of omissies in de vertaling door de Dienst op te lossen. In het geval dat Tolq.com een fout, inconsequentie of omissie oplost mag Tolq.com bijkomende kosten berekenen aan de Klant.

 8. De Klant mag de vertaalmethoden van de Dienst en het aantal talen gebruiken zoals deze aangekocht zijn in het Abonnement. In het geval dat de Klant het toegestane gebruik van de Dienst overschrijdt mag Tolq.com de Klant bijkomende kosten berekenen, of – op eigen bevoegdheid van Tolq.com – automatisch het Abonnement van de Klant upgraden. Enig deel van de Dienst dat niet gebruikt wordt door de Klant kan niet worden gerestitueerd.

 9. De Tolq Tag controleert en beheert de website van de Klant waarop deze geplaatst is. De Tolq Tag, inter alia, registreert alle veranderingen op de website waarop deze geplaatst is, en rapporteert deze veranderingen in het Tolq Account waar deze klaargezet worden voor vertaling. Daarbij registreert de Tolq Tag in welke taal de website getoond moet worden aan bezoekers. Klant accepteert dat de Tolq Tag alleen die features en functionaliteiten bevat die hij aantreft op het moment van gebruik ("as is" basis). Tolq.com mag op elk moment de (werking van de) Tolq Tag aanpassen. Tolq.com mag op elk moment de Tolq Tag updaten, aanpassen of veranderen, zonder hiervoor de plicht te hebben enige specifieke functionaliteit aan de Klant te moeten blijven leveren.

 10. Tolq.com biedt de Klant eerstelijnsondersteuning aan. Klant mag de online Kennisdatabase raadplegen, ondersteuning aanvragen via de chat-optie of via het contactformulier in het Tolq Account, of contact opnemen met Tolq.com via e-mail op support@tolq.com en/of hello@tolq.com.

 11. Tolq.com mag ten allen tijde en zonder (schriftelijk) bericht vooraf aan de Klant functionele, procedurele of technische veranderingen of verbeteringen aanbrengen in de Dienst, inclusief het Tolq Account, de log-in procedure en de Tolq Tag, Tolq.com is in geen geval verplicht enige specifieke functionaliteit van de Dienst te behouden, aan te passen of toe te voegen.

 12. Tolq.com mag (tijdelijk of permanent) de Dienst en/of Tolq Accounts in de Dienst uitschakelen, het gebruik ervan beperken of deze geheel beëindigen, zonder voorafgaand (schriftelijk) bericht en zonder aansprakelijk te worden naar de Klant toe, als dit - in de opinie van Tolq.com - nodig is.

Artikel 4. Tolq Account

 1. Na registratie, zoals omschreven in artikel 3.2, moet de klant een gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen; de Log-In Gegevens. De Klant is verantwoordelijk voor geheimhouding van de Log-In Gegevens. De Klant mag de Log-In Gegevens niet vrijgeven aan derden, of derden op enigerlei wijze toegang toestaan op het Tolq Account.

 2. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van het Tolq Account door middel van de Log-In Gegevens . Tolq.com mag aannemen dat de persoon die inlogt met de Log-In Gegevens van de Klant ook inderdaad de Klant is.

 3. De Klant mag geen toegang verkrijgen tot, of pogen toegang te verkrijgen tot, een Tolq Account voor welke hij geen toegang verschaft is middels het ontvangen van Log-In Gegevens van Tolq.com of een andere hiertoe geautoriseerde partij.

 4. Zodra de Klant weet, of reden heeft te vermoeden dat de Log-In Gegevens in handen gevallen zijn van ongeautoriseerde partijen moet de Klant Tolq.com hiervan op de hoogte stellen, hetgeen niets afdoet aan de verantwoordelijkheid van de Klant om direct effectieve maatregelen te trekken, inclusief het veranderen van de Log-In Gegevens.

 5. Tolq.com behoudt zich het recht voor de log-in procedure en/of Log-In Gegevens van de Klant aan te passen als het een dergelijke aanpassing nodig acht voor goede werking van de Dienst, de Website of de veiligheid van het Tolq Account.

Artikel 5. Betaling

 1. De Klant is de prijs verschuldigd voor het Abonnement, zoals vermeld op de Website. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders aangegeven op de Website of de factuur.

 2. Tolq.com is bevoegd de huidige prijzen schriftelijk aan te passen, binnen een opzegtermijn van ten minste drie maanden. Wanneer de Klant niet akkoord wenst te gaan met zulk een aanpassing heeft de Klant het recht de Dienst binnen dertig (30) dagen na de bekendmaking van de datum waarop deze wijziging van kracht wordt schriftelijk op te zeggen, tenzij de wijziging minder dan of gelijk aan de jaarlijkse Nederlandse consumentenprijsindex is.

 3. Betalingen moeten vooraf worden gemaakt door middel van de optie tot creditcardbetaling in het Tolq Account, of binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen of vermeld op de factuur.

 4. Wanneer Tolq.com niet het (volledige) bedrag binnen de gespecificeerde betalingstermijn ontvangen heeft blijft de Klant onmiddellijk in gebreke zonder dat hiervoor enig bericht van ingebrekestelling vooraf vereist is. Wanneer de Klant in gebreke gesteld wordt is de Klantrente gelijk aan de wettelijke rente voor commerciële transacties schuldig.

 5. Wanneer de Klant in gebreke van betaling blijft na een herinnering of bericht van ingebrekestelling mag Tolq.com besluiten de schuld te laten innen. In dat geval worden alle kosten opgelopen door Tolq.com, zoals kosten voor de handeling en (buiten-)gerechtelijke kosten, inclusief de kosten van juridische bijstand, gerechtsdeurwaarder en incassobureau's, en/of kosten opgelopen in relatie met de late betalingen, geïnd bij de Klant. De buitengerechtelijke kosten zijn wettelijk vastgesteld en lopen op tot minimaal 10% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 2500,-, exclusief BTW.

 6. Klachten aangaande facturen en/of de Dienst ontslaan de Klant niet van betalingsverplichtingen. Tolq.com mag zijn Dienst – inclusief, maar niet beperkt tot het schorsen van de toegang van de Klant tot het Tolq Account – opschorten wanneer de Klant in gebreke van betaling blijft.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan de Dienst, inclusief, maar niet beperkt tot, de Website en de Tolq Tag, zijn exclusief voor behouden aan Tolq.com of zijn licentiehouders. Niets in deze Algemene Voorwaarden is voornemens (enig deel) van de Intellectuele Eigendomsrechten over te dragen van Tolq.com of zijn licentiehouders naar de Klant.

 2. Als de Klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen overeenkomstig het Abonnement en deze Algemene Voorwaarden van Tolq.com, zal Tolq.com de Klant het beperkte, persoonlijke, herroepbare, niet-exclusieve recht geven op toegang tot en gebruik van de Dienst, zonder sublicentie en niet overdraagbaar, inclusief het Tolq Account en de Tolq Tag, in overeenkomst met de Algemene Voorwaarden.

 3. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die verband houden met de website van de Klant blijven bij de Klant, die van deze Dienst gebruikt maakt en/of wil maken op deze website. De Klant erkent en accepteert dat door het plaatsen van de Tolq Tag op zijn website hij automatisch en gratis Tolq.com het onbeperkte, wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepelijke, overdraagbare recht verschaft, beschikbaar voor sublicentie, deze website van de Klant te reproduceren en/of vertalen, of reproducties en/of vertalingen te bewaren.

 4. Buiten dat wat toegestaan wordt door het verplicht wettelijk recht mag de Klant niets van de Dienst (of delen daarvan), inclusief – maar niet beperkt tot – de Tolq Tag, aanpassen, reproduceren, decompileren, of er reverse engineering op toepassen. Daarbij is het niet toegestaan veiligheidsmaatregelen of technische tekortkomingen (voor gebruik van) de Dienst, de Website en/of de Tolq Tag te verwijderen en/of te omzeilen.

 5. Klant erkent dat door het vertalen door middel van de Dienst, (aanvullende) Intellectuele Eigendomsrechten aan de website toegekend kunnen worden. Voor zover de Intellectuele Eigendomsrechten die uit het gebruik van de Dienst voortkomen niet bij de Klant liggen, zal Tolq.com tot op redelijke hoogte pogen deze Intellectuele Eigendomsrechten te bemachtigen. Tolq.com geeft hierbij Klant het wereldwijde, persoonlijke, niet-overdraagbare recht, niet beschikbaar voor sublicentie, om de vertaling, die het resultaat is van de Dienst, te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden voor de duur van het Abonnement, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7. Privacy

 1. Door registratie, het beschikbaar stellen van Log-in Gegevens en door het gebruik van de Dienst verschaft de Klant persoonlijke gegevens aan Tolq.com Deze persoonlijke gegevens zullen worden behandeld overeenkomstig het Privacybeleid http://www.tolq.com/privacy_policy van Tolq.com en de wetten en voorschriften die hierop van toepassing zijn.

Artikel 8. Duur en Beëindiging

 1. Het Abonnement wordt afgesloten voor een aanvankelijke periode zoals vermeld op de Website of voor onbepaalde duur. In het geval van een bepaalde periode, kunnen Partijen het Abonnement niet opzeggen binnen die aanvankelijke periode. Abonnementen die zijn afgesloten voor een bepaalde periode worden stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, waarop een opzegtermijn van drie (3) maanden van kracht wordt.

 2. Als de Klant de verplichtingen van het Abonnement en/of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt heeft Tolq.com het recht om de Dienst per direct te annuleren of (tijdelijk) op te zeggen en/of toegang tot en/of gebruik van de Dienst te beperken, inclusief het Tolq Account, niettegenstaande Tol.com's andere rechten en middelen, inclusief het recht om schadevergoeding te claimen.

 3. Elk van de Partijen heeft het recht het Abonnement direct compleet of gedeeltelijk op te zeggen in het geval dat de andere Partij failliet gaat of uitstel van betaling wordt gegeven, ook in het geval wanneer het bedrijf van de andere Partij gesloten of geliquideerd wordt. In het geval van faillissement van de Klant heeft Tolq.com het recht om de gebruiksrechten die het gegenereerd heeft op te zegen, tenzij de consequenties hiervan ingaan tegen alle redelijkheid en eerlijkheid.

 4. Elk van de Partijen heeft het recht het Abonnement te ontbinden wanneer de andere Partij toegerekend kan worden materiële verplichten niet te kunnen vervullen - inclusief betalingsverplichtingen van de Klant in alle gevallen - onder het Abonnement en/of de Gebruiksvoorwaarden – in alle gevallen; na het ontvangen van een geschreven ingebrekestelling die zo gedetailleerd mogelijk is waarin een redelijke tijdsspanne aangegeven wordt waarin de breuk hersteld kan worden, of onmiddellijk wanneer de andere Partij in gebreke blijft zonder zulk geschreven bericht dat vereist is door de Nederlandse wetgeving.

 5. Wanneer het Abonnement tenietgedaan wordt, zoals omschreven in artikel 8.4, is er geen teruggave van wat Tolq.com reeds uitgevoerd heeft noch gerelateerde betalingsverplichting, tenzij Klant aantoont dat Tolq.com in gebreke is gebleven met betrekking tot het materiële deel van deze uitvoering.

 6. Bedragen gefactureerd door Tolq.com voor ontbinding met betrekking tot dat wat Tolq.com al goed uitgevoerd of afgeleverd heeft zullen nog volledig betaald moeten worden aan de provisie van voorgaande zin, en zullen betaald moeten worden op het moment van opzegging.

 7. Na opzegging van het Abonnement blijven Partijen gebonden aan de artikelen aangaande het naleven van deze opzegging.

 8. Wanneer het Abonnement wordt opgezegd, vanwege aflopen van het contract, ontbinding of opzegging, zullen de licenties toegekend aan de Klant in artikelen 6.2 en 6.5 onmiddellijk komen te vervallen, het Tolq Account zal ontoegankelijk gemaakt worden en de Klant zal: ophouden met het gebruik en afstand doen van de Dienst; de Tolq Tag van zijn website verwijderen; en, voor zover nodig, elke vertaling of ander resultaat verkregen door de Dienst verwijderen.

Artikel 9. Garanties en schadeloosstelling

 1. Tolq.com zal de Dienst naar beste vermogen uitvoeren. Echter accepteert de Klant dat de Dienst enkel de functionaliteiten bevat die hij aantreft op het moment van gebruik ("as is" basis). Behalve wanneer expliciet vermeld in de Algemene Voorwaarden biedt Tolq.com geen garanties, van welke aard ook, noch uitdrukkelijk, geïmpliceerd, wettelijk of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, elke garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, kwaliteit, veiligheid, integriteit of accuratesse van de Dienst.

 2. Tolq.com garandeert niet dat de Dienst – inclusief maar niet beperkt tot de Tolq Tag – vrij van gebreken is en zonder onderbrekingen functioneert. Uitval van de Dienst kan voorkomen (maar niet exclusief) als resultaat van uitval van de internet- of telefoonverbinding, of vanwege virussen of fouten/defecten. Tolq.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor problemen met de Dienst vanwege uitval van het internet, de telefoonverbinding, of vanwege virussen.

 3. Tolq.com is niet verantwoordelijk voor de aankoop en/of het correct functioneren van de website of infrastructuur van de Klant, of infrastructuur van derden. Tolq.com is nooit aansprakelijk voor beschadiging of kosten aangaande overdrachtsfouten, gebreken of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecomfaciliteiten, inclusief het internet. De Klant is verantwoordelijk voor het voldoen aan alle technische en functionele eisen die verschaft of aangeraden worden door Tolq.com om de Dienst optimaal te kunnen gebruiken.

 4. The Klant garandeert dat hij de Dienst niet op een manier zal gebruiken die: strijdig is met de rechten van Tolq.com of derden en/of derden onterecht behandelen, inclusief, maar niet beperkt tot, Intellectuele Eigendomsrechten of rechten in relatie tot de bescherming van privacy; tegenstrijdig is met elke huidige wet- of regelgeving; en/of tegenstrijdig is met elke voorziening van het Abonnement of deze Algemene Voorwaarden.

 5. De Klant garandeert dat het de licentiehouder is van de Intellectuele Eigendomsrechten van de website waarvoor de Klant de Dienst wil gebruiken, en dat hij het recht heeft sublicentie te verlenen zoals beschreven in artikel 6.3 en ook het recht heeft de Dienst toe te passen op de gekozen website.

 6. De Klant stelt Tolq.com schadeloos tegen alle schade en kosten die ontstaan uit en/of gerelateerd zijn aan claims van derden gebaseerd op overtreding van de garanties zoals beschreven in artikel 9.4 en 9.5.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Tolq.com's aansprakelijkheid voor het toerekenbaar tekortschieten van de Dienst en het uitvoeren van deze Algemene Voorwaarden, een ongeoorloofde daad of elke andere daad zal worden beperkt tot het compenseren van directe schade. Tolq.com's aansprakelijkheid voor directe schade zal per geval (een serie van samenhangende gevallen wordt als één geval gerekend) niet uitkomen boven het totale bedrag betaald voor de Dienst door de Klant in de twaalf (12) kalendermaanden voorafgaand aan een dergelijk geval. In geen geval zal Tolq,com's totale, geaggregeerde aansprakelijkheid echter oplopen tot meer dan EUR 2500,-.

 2. "Directe schade" betekent slechts: eigendomsschade; redelijke uitgaven die de Klant oploopt teneinde Tolq.com's uitvoering te laten voldoen aan de Algemene Voorwaarden; redelijke uitgaven opgelopen door de klant bij het vaststellen van de oorzaken en omvang van de schade, zover als de verklaring in relatie staat tot directe schade zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden; redelijke uitgaven opgelopen door het voorkomen of verzachten van schade, voor zover de Klant kan aantonen dat deze uitgaven resulteerden in verzachting van directe schade, zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

 3. Tolq.com is niet aansprakelijk voor elke andere schade dan directe schade zoals gespecificeerd in artikel 10.2, inclusief, maar niet beperkt tot, vervolgschade voortkomend uit, of in relatie tot de Dienst, het Abonnement of de Algemene Voorwaarden, zoals, maar niet beperkt tot, winstverlies, zakelijke verliezen, verlies van verwachte besparingen, of enige andere vergelijkbare financiële verliezen, of verliezen van goodwill of reputatie, verlies van data, of andere incidentele, indirecte straffende of voorbeeldige verliezen van welke vorm dan ook, onafhankelijk van of de Klant Tolq.com op de hoogte heeft gesteld van zulk mogelijk letsel, schade of verlies.

 4. In elk geval vervalt het recht van de Klant verliezen te claimen betreffende de Dienst, het Abonnement, deze Algemen Voorwaarden onder bestraffende voorwaarden of anderszins één (1) jaar na het voorval dat aanleiding geeft tot deze claim of actie.

 5. De beperkingen genoemd in de voorgaande paragrafen van dit artikel zijn niet van toepassing wanneer en in zoverre de schade of het letsel het gevolg is van opzettelijke acties of omissies of grove nalatigheid van Tolq.com of zijn managers.

Artikel 11. Overige bepalingen

 1. De Dienst, het Abonnement en deze Algemene Voorwaarden zijn bepaald door Nederlandse wet- en regelgeving. De toepasbaarheid van het Verdrag van Wenen op de Verkoop van Goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle disputen die mogelijk voortkomen door of als resultaat van (het gebruik van) de Dienst zullen uitsluitend voorgelegd worden aan een competente rechtbank in Amsterdam, Nederland.

 2. De Klant is het niet toegestaan het Abonnement en/of ieder van zijn rechten en verplichtingen die hieruit voortkomen aan derden over te dragen zonder dat hier vooraf toestemming voor is verleend door Tolq.com. Tolq.com is het toegestaan alles of een gedeelte van de Dienst en/of Abonnement toe te wijzen en/of te delegeren naar derden, zonder daarbij enige aansprakelijkheid op te lopen, onder geschreven bericht.

Algemene Voorwaarden voor Vertalers

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht op alle Overeenkomsten waarin Tolq.com een partij is, en op alle gebruik van de Service zoals hieronder beschreven. Door het gebruik van de Dienst aangeboden door Tolq.com gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Als u hier niet mee akkoord gaat kunt u geen gebruik maken van de Dienst van Tolq.com.

Wij adviseren u de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen om u ervan te verzekeren dat u zich bewust bent van uw rechten en plichten. De Algemene Voorwaarden kunnen zowel gedownload als afgedrukt worden.

Definities

Ten behoeve van deze Algemene Voorwaarden hebben de in hoofdletters geschreven termen zoals gebruikt in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Vertaler en Tolq.com aangaande het gebruik van de Dienst, zoals besloten door registratie op de Website waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal deel vormen;

Klant:
de natuurlijke persoon, of deze wel of niet handelt in naam van een professie of bedrijf, die Werk verschaft aan de Dienst met als doel dit te laten vertalen;

Groepswerk:
het Werk dat gratis vertaald zal worden;

Intellectuele Eigendomsrechten:
alle intellectuele eigendomsrechten en naburig rechten, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - auteursrechten, merkrechten , databankrechten, handelsnaamrechten en naburige rechten , alsmede rechten op know-how en sui generis intellectuele eigendomsrechten;

Log-In Gegevens:
de gebruikersnaam en wachtwoord die de Vertaler toegang verschaffen tot het Tolq Account;

Partij:
Tolq.com en/of de Vertaler;

Privacybeleid:
Tolq.com's privacyverklaring, beschikbaar op http://www.tolq.com/privacy_policy

Professioneel Werk:     
het Werk wat vertaald zal worden voor een prijs per vertaald woord, te betalen aan de Vertaler;

Dienst:     
de vertaaldienst als aangeboden door Tolq.com aan de Vertaler, die een omgeving en de middelen biedt aan de Vertaler om deze vertaaldiensten uit te voeren;

Algemene Voorwaarden:    
deze algemene voorwaarden van Tolq.com;

Tolq Account:     
de Vertaler's persoonlijke omgeving, waartoe toegang verkregen kan worden door Log-In Gegevens in te voeren op de Website;

Tolq.com:     
Tolq.com B.V., een besloten vennootschap onder Nederlandse wetgeving, heeft als geregistreerd hoofdkantoor Prinses Margrietplantsoen 33 in (2595 AM) Den Haag, Nederland, en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
27361194;

Vertaler:     
de natuurlijk persoon die geregistreerd is bij Tolq.com met als doel het gebruik van de Dienst om vertaaldiensten uit te voeren aangaande Werk van Klanten;

Website:     
de website van Tolq.com, beschikbaar via www.tolq.com , inclusief al haar subpagina's;

Werk:     
de website van Klant, waar een Tolq tag is ingebouwd en welke in de Dienst is voorzien van een Vertaler met als doel het vertalen van de website of enige andere vorm van content zoals aangeboden door de klant. 

 

2. Toepasbaarheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, alle wettelijke acties zoals uitgevoerd door Tolq.com en de Vertaler, op alle wettelijke relaties en overeenkomsten tussen de Vertaler en Tolq.com en op alle aspecten van het gebruik van de Dienst door de Vertaler.
 2. De Algemene Voorwaarden mogen ten alle tijde door Tolq.com worden verbeterd of uitgebreid. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden is beschikbaar op de Website en binnen het Tolq Account van de Vertaler. Door het blijven gebruiken van de Service na wijzigingen en/of toevoegingen aan de Gebruiksvoorwaarden gaat de Vertaler onherroepelijk akkoord met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden. Als de Vertaler niet akkoord gaat met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden is zijn enige optie die van het stoppen met het gebruik van de Service en het beëindigen van de Overeenkomst, volgens artikel 12.1. Tolq.com adviseert de Vertaler om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.
 3. In het geval dat een van de regelingen in de Algemene Voorwaarden ongeldig is of verklaard kan worden, of wanneer deze volledig of gedeeltelijk nietig blijkt, om welke reden dan ook, blijven de resterende regelingen in de Algemene Voorwaarden volledig van kracht. Tolq.com zal de ongeldige voorziening vervangen door een geldige voorziening en de legale consequenties hiervan, die aangaande de inhoud en doel van de Algemene Voorwaarden zo goed mogelijk correspondeert met die van de ongeldige voorziening.
 4. De algemene of andere voorwaarden van de Vertaler zelf, als die er zijn, zijn niet bindend voor Tolq.com en hun toepasbaarheid is hierbij expliciet uitgesloten.
 5. Tolq.com mag op elke tijd de Overeenkomst en/of zijn rechten en plichten daarin toewijzen aan derden zonder toestemming van de Vertaler. Vertaler mag de Overeenkomst of enige van de rechten en/of plichten die hieruit voortkomen niet overschrijven zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Tolq.com.

3. Registratie en Tolq Account

 1. Om van de Dienst gebruik te kunnen maken moet de Vertaler het registratieproces op de Website doorlopen. Na voltooiing van de registratie zijn de Vertaler en Tolq.com een Overeenkomst aangegaan, op welke deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en krijgt daarmee toegang tot het Tolq Account.
 2. Tijdens het registratieproces zal de Vertaler gevraagd worden bepaalde informatie te verstrekken, zoals – maar niet beperkt tot – e-mailadres, naam en postadres. De Vertaler garandeert en is verantwoordelijk voor het verzekeren dat de verschafte informatie accuraat, compleet en up-to-date is. Als om wat voor reden dan ook de informatie van de Vertaler niet meer up-to-date, compleet en/of juist is, moet de Vertaler dit onmiddellijk aanpassen om te verzekeren dat dit direct weer up-to-date, compleet en/of juist is.
 3. Bij registratie zoals beschreven in artikel 3.2 moet de Vertaler een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, de Log-In Gegevens. De Vertaler is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Log-In Gegevens. De Vertaler mag de Log-In Gegevens niet vrijgeven aan derden, of derden op welke manier dan ook toegang geven tot het Tolq Account.
 4. De Vertaler is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle soorten gebruik van het Tolq Account op basis van de Log-In Gegevens. Tolq.com neemt aan dat de persoon die inlogt met de Log-In Gegevens van de Vertaler ook inderdaad de Vertaler is. 
 5. De Vertaler mag geen toegang verkrijgen, of proberen toegang te verkrijgen, tot een Tolq Account waarvoor hij/zij geen geautoriseerde toegang verkregen heeft door middel van het ontvangen van Log-In Gegevens van Tolq.com of een andere partij die hiertoe gemachtigd is.
 6. Zodra de Vertaler weet, of een reden heeft om te vermoeden dat de login gegevens in handen zijn gevallen van vreemden, dient de Vertaler Tolq.com in te lichten, volgens de verplichting van de Vertaler om direct effectieve maatregelen te treffen, inclusief het wijzigen van de login gegevens.
 7. Tolq.com behoudt zich het recht voor de log-in procedure en/of de Log-In Gegevens van de Vertaler aan te passen als het een dergelijke aanpassing nodig vindt voor goede werking van de Dienst, de Website of de veiligheid van het Tolq Account.

4. Training en Werk

 1. Bij het eerste gebruik van de Dienst zal de Vertaler een training voltooien. Tijdens de training zal de Vertaler Werk aangeleverd krijgen dat de Vertaler dient te vertalen. De training wordt niet beperkt door tijd.
 2. Gebaseerd op de prestaties van de Vertaler in de training, zoals bedoeld in artikel 4.1, zal Tolq.com de ervaring van de Vertaler bepalen. Deze vaststelling zal gebruikt worden door Tolq.com voor de verdeling van het Werk onder de verschillende Vertalers van Tolq.com. Het vaststellen van de ervaring van een Vertaler is een geautomatiseerd proces, waarover geen discussie tussen Partijen mogelijk is.
 3. Na het afronden van de training kan de Vertaler beginnen met het vertalen van Werk, volgens de voorwaarden in artikel 5. In zijn Tolq Account kan de Vertaler zijn compensatie invoeren. Alle compensatie wordt uitgedrukt in Amerikaanse Dollars en berekend per vertaald woord, zoals beschreven in artikel 6.
 4. Op het Tolq Account van de Vertaler zal Werk gepresenteerd worden aan de Vertaler. Tolq.com mag naar eigen goeddunken werk verdelen onder de Vertalers. Tolq.com kan niet verplicht worden gehouden aan enig verzoek te voldoen aangaande de toewijzing van specifiek Werk aan een specifieke Vertaler of een specifiek aantal aan Werk aan Vertaler. 
 5. Werk wordt verdeeld in twee categorieën: Teamwerk en Professioneel Werk. De Vertaler mag naar eigen goeddunken Werk uitzoeken uit elke categorie. Tolq.com heeft geen verplichtingen de Vertaler van Werk te voorzien in enige categorie, noch om te voorzien van of te voldoen aan een verzoek aangaande een specifiek totaal aan Werk in enige categorie.
 6. Vertaler mag het Werk in eigen tempo vertalen. Er is geen verplichting aangaande de tijdslimiet, noch is Vertaler verplicht enige vertaling van het Werk te voltooien.
 7. Vertaler mag geen derden in dienst nemen om het Werk te vertalen dat Tolq.com aan de Vertaler toewijst.

5. De Dienst

 1. Vertaler garandeert dat hij de Dienst zal gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden van Tolq.com. 
 2. Vertaler mag de Dienst op geen enkele manier gebruiken zodat:
  1. discrimineert betreffend ras, religie, geslacht, cultuur of afkomst of is op enige andere manier beledigend;
  2. roept op tot agressie en/of intimidatie van anderen;
  3. schaadt rechten van Tolq.com en/of derden, inclusief – maar niet beperkt tot – Intellectuele Eigendomsrechten en rechten die betrekking hebben op bescherming van de privacy;
  4. is onjuist en/of misleidend, inclusief – maar niet beperkt tot – het aannemen van een valse identiteit en/of het maken van de onjuiste suggestie dat de Vertaler op enige manier commercieel gerelateerd is aan Tolq.com;
  5. bevat virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots en/of andere software die de Dienst kan beschadigen, uitschakelen of verwijderen of deze ontoegankelijk maakt;
  6. schaadt de Algemene Voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties daarin, het Privacybeleid of enige toepasbare wet- en/of regelgeving;
  7. veroorzaakt schade aan belangen en/of reputatie van Tolq.com of derden;
  8. reproduceert, publiceert en/of verkoopt informatie die verkregen is door de Dienst, anders dan het Werk vertaald door Vertaler;
  9. voegt elk bericht van Vertaler of een derde partij – behalve de Klant – toe aan het vertaalde Werk.
 3. Behalve in zoverre dit toegestaan is door verplicht wettelijk recht is het de Vertaler niet toegestaan iets te veranderen aan, reproduceren of decompileren van of reverse engineering toepassen op (delen van) de Dienst, inclusief de Website. Daarbij is verwijdering en/of omzeiling van veiligheidsmaatregelen of technische tekortkomingen van (het gebruik van) de Dienst, het Tolq Account en/of de Website niet toegestaan.
 4. Vertaler mag in geen enkel geval direct contact met de Klant opnemen en/of een overeenkomst of andere relatie met de Klant aangaan aangaande de uitvoering van enige vertaaldiensten voor of namens de Klant zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Tolq.com.
 5. Tolq.com mag ten alle tijde en zonder voorgaand (geschreven) bericht naar Vertaler functionele, procedurele of technische veranderingen of verbeteringen aanbrengen aan de Dienst, inclusief het Tolq Account en de log-in procedure, Tolq.com is onder geen enkele omstandigheid verplicht enige specifieke functionaliteit te handhaven, aanpassen of toe te voegen aan de Dienst. 
 6. Tolq.com mag (tijdelijk of permanent) de Dienst en/of Tolq Accounts van de Dienst uitschakelen, het gebruik ervan beperken of deze geheel afsluiten, zonder voorafgaand (geschreven) bericht en zonder aansprakelijkheid aan te nemen voor de Vertaler als dit – in Tol.com's opinie – nodig is.
 7. Vertaler is enkel verantwoordelijk voor de aankoop en/of goede werking van de benodigde infrastructuur voor het gebruik van de Dienst, inclusief een adequate verbinding met het internet. Tolq.com is nooit aansprakelijk voor beschadiging of kosten aangaande overdrachtsfouten, gebreken of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecomfaciliteiten, inclusief het internet.

6. Betaling

 1. In zijn/haar Tolq Account kan de Vertaler het verdiende bedrag zien dat verdiend is door het vertalen van Professioneel Werk. De bedragen getoond in het Tolq Account zijn Amerikaanse Dollars, en worden verdiend per vertaald woord. De Vertaler erkent dat het verwerken van de verdiende bedragen tijd kan kosten en daarom niet direct getoond kan worden in het Tolq Account. Tolq.com garandeert op geen enkele manier de correcte representatie van de bedragen verdiend door Vertaler.
 2. Vanaf tien (10) Dollar kan de Vertaler op ieder moment om uitbetaling van het verdiende geld vragen. Een dergelijk verzoek wordt gedaan door het volgen van de aangegeven procedure in het Tolq Account, waarbij hoort de registratie van een door de Vertaler aangegeven bankrekeningnummer. Vertaler begrijpt dat de betaling een geautomatiseerd proces is waar derden bij betrokken zijn. Tolq.com is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging, mislukte of onjuiste betalingen aan de Vertaler.
 3. Indien er sprake is van enige klachten van Klant in verband met de vertaling van Werk uitgevoerd door Vertaler, kan Tolq.com enige uitbetaling die al is gedaan aan Vertaler met betrekking tot dit Werk, inter alia door dergelijke betalingen te verrekenen met mogelijke toekomstige betalingen aan de Vertaler.

7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten verworven middels de Service, inclusief maar niet beperkt tot de Website, behoren uitsluitend toe aan Tolq.com of haar licentiegevers. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beoogt het doorgeven (welk deel dan ook) van Intellectuele Eigendomsrechten van Tolq.com of haar licentiegevers naar de Vertaler.
 2. Onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden biedt Tolq.com de Vertaler een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht aan (niet beschikbaar voor sublicentie) voor toegang tot en gebruik op afstand van de Dienst, inclusief het Tolq Account.
 3. Vertaler accepteert dat alle Intellectuele Eigendomsrechten aangaande het Werk zoals verschaft door de Klant ten alle tijde bij de Klant zullen rusten die de Dienst gebruikt en/of wil gebruiken voor zijn website. Vertaler wordt verschaft met het beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare recht (niet beschikbaar voor sublicentie) het Werk te vertalen gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
 4. Vertaler wijst hierbij aan Tolq.com toe, zoals is overeengekomen in de Overeenkomst, en Tolq.com aanvaardt hierbij de toewijzing van alle Intellectuele Eigendomsrechten die de Vertaler heeft, kan hebben of kan verzamelen door het gebruik van de Dienst, inclusief de vertaling van Werk.  
 5. Het toekennen van Intellectuele Eigendomsrechten gerelateerd aan de vertaling van het Werk bevat (i) alle voorziene, onvoorziene, bestaande en/of toekomstige rechten op het vertaalde Werk, (ii) alle versies, aanpassingen, veranderingen, uitbreidingen, verbeteringen en/of revisies van het vertaalde werk, (iii) alle macht of rechten die de wet toekent of kan toekennen aan de Intellectuele Eigendomsrechten, en (iv) het recht om schadevergoeding te claimen na, inter alia, onwettelijk of onjuist gebruik van het vertaalde Werk en Intellectuele Eigendomsrechten die hier betrekking op hebben.
 6. Als, voor de opdracht zoals bedoeld in artikel 7.4 en 7.5, enige bijkomende akte vereist is, geeft de Vertaler hierbij Tolq.com onherroepelijk het recht om een dergelijke akte op te stellen en te tekenen in naam van de Vertaler. Het is onverminderd de plicht van de Vertaler om elke akte van overschrijving te tekenen, zonder het beschrijven van bijkomende condities. 
 7. Voor zover (delen van) de Intellectuele Eigendomsrechten niet toegeschreven kunnen worden aan relevante nationale wet(ten), verschaft de Vertaler hierbij aan Tolq.com het brede, wereldwijde, exclusieve (ook de Vertaler uitsluitende), voortdurende, onherroepelijke, overdraagbare, toerekenbare, recht (niet beschikbaar voor sublicentie en vrij van royalties) om het vertaalde Werk te gebruiken in de breedste zin van het woord.
 8. Voor zover toegestaan onder relevante nationale wet(ten) staat de Vertaler hierbij alle morele rechten hiervan af die hij/zij heeft, kan hebben of kan krijgen in de toekomst in relatie met het Werk, de vertaling hiervan en gerelateerde Intellectuele Eigendomsrechten.

8. Databank

9. Privacy

 1. Door registratie, het verschaffen van Log-In Gegevens en door het gebruik van de Service, zal de Vertaler persoonlijke informatie aan Tolq.com verschaffen. Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt conform de Privacyverklaring van Tolq.com en de geldende wetten en regels.

10. Garanties en schadeloosstellingen

 1. Vertaler garandeert dat hij zorgvuldigheid en ernst zal uitoefenen bij het vertalen van het Werk, en dat hij elke vertaling van het Werk zo goed mogelijk zal uitvoeren en dat hij het recht heeft op gebruik van de Dienst en uitvoering van vertaling van het Werk. 
 2. De Vertaler garandeert dat hij/zij zal handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, inclusief – maar niet beperkt tot – artikel 5.2. Vertaler waart hierbij Tolq.com vrij en stelt hen schadeloos tegenover claims van derden – inclusief Klanten – die voortkomen uit klachten over de (kwaliteit van) vertaald Werk, gedragingen van de Vertaler die op enige manier tegenstrijdig zijn met voorzieningen in deze Algemen Voorwaarden, inclusief (vermeende) schending van Intellectuele Eigendomsrechten, of ongeoorloofd gedrag van welke aard dan ook. 
 3. Tolq.com zal de Dienst zo goed als mogelijk uitvoeren, de Vertaler accepteert echter dat de Dienst alleen die functionaliteiten omvat die hij/zij op het moment van gebruik aantreft ("as is" basis). Behalve wanneer expliciet vermeld in deze Algemen voorwaarden biedt Tolq.com geen garanties van welke aard dan ook, of deze nu expliciet, geïmpliceerd, wettelijk of anderszins zijn, inclusief - maar niet beperkt tot - garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, kwaliteit, veiligheid, integriteit, beschikbaarheid of accuratesse van de Dienst, de Website, het Tolq Account en het beschikbaar gestelde Werk.
 4. De Dienst kan links naar websites van derden bevatten die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Tolq.com. Tolq.com heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid, of praktijken van enige website van derden.

11. Aansprakelijkheid

 1. De Vertaler kan aansprakelijk gesteld worden door Tolq.com in overeenstemming met toepasbare wetgeving.
 2. Tolq.com stelt zich niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit (het gebruik van) de Dienst, een onrechtmatige handeling of enige andere oorzaak, voor zover dat is toegestaan onder de officiële wetgeving Echter, in het geval dat Tolq.com toch aansprakelijk kan worden gesteld door Vertaler, voor schade die voortkomt uit welke oorzaak dan ook, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de directe schade met een maximum van EUR 10,= per incident (een opvolging van incidenten wordt beschouwd als één incident).
 3. Met directe schade wordt uitsluitend bedoeld:
  1. schade aan eigendom;
  2. redelijke kosten opgelopen om directe schade te voorkomen of beperken die verwacht kunnen worden van het geval waarop aansprakelijkheid is gebaseerd; 
  3. redelijke kosten opgelopen bij het bepalen van de schade.
 4. Iedere verantwoordelijkheid van Tolq.com voor schade anders dan directe schade (“indirecte schade”), inclusief – maar niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of schade aan gegevens, winstderving en gemiste omzet, wordt uitgesloten.
 5. De limitaties en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in de voorgaande paragraven van dit artikel zullen vervallen wanneer en in zoverre de schade het resultaat is van opzettelijke of bewuste roekeloosheid aan de kant van Tolq.com of zijn managers ("eigen handelingen").
 6. Het bestaan van het recht op compensatie hangt altijd af van het feit of de Vertaler schriftelijk eventuele schade aan Tolq.com doorgeeft, zo snel mogelijk nadat deze is opgetreden. Iedere betalingsclaim jegens Tolq.com wordt eenvoudigweg geannuleerd door het verlopen van twaalf maanden nadat de schade voor het eerst optrad.

12. Opzegging

 1. Vertaler heeft op elk moment het recht het gebruik van de Dienst af te breken en de Overeenkomst en zijn Tolq Account op te zeggen via de daarvoor bestemde procedure in het Tolq Account. 
 2. Bij opzegging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, eindigt het recht van de Vertaler de Dienst te gebruiken per direct en het Tolq Account zal ontoegankelijk gemaakt en verwijderd worden. Tolq.com blijft echter het recht voorbehouden de persoonlijke informatie zoals verstrekt door de Vertaler te gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid.
 3. Alle bedragen die aan de Vertaler verschuldigd zijn t.b.v. vertaald Werk worden, binnen een redelijke termijn, overgemaakt aan de Vertaler op de door de Vertaler aangegeven bankrekening, na het ontbinden, door welke reden dan ook, van de Overeenkomst. 
 4. Na het, vanwege welke redenen dan ook, ontbinden van de Overeenkomst, zijn de Partijen gebonden aan de artikelen aangaande een dergelijke ontbinding, inclusief – maar niet beperkt tot – de toewijzing van Intellectuele Eigendomsrechten aan vertaald Werk zoals bedoeld in artikel 7.4 en 7.5, en de licentie zoals bedoeld in artikel 7.6.

13. Overig

 1. De Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de Dienst zijn onderhevig aan Nederlands recht. De toepasbaarheid van het Weens Koopverdrag van 1980 is expliciet uitgesloten.
 2. In zoverre dat nationale of internationale regelgeving geen verplichte condities in het tegendeel voorschrijft, zullen alle disputen die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of (gebruik van) de Dienst worden voorgelegd aan een competente rechtbank in Amsterdam.
 3. Tolq.com mag de rechten en plichten die voortkomen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan derden en zal hiervan de Vertaler op de hoogte stellen zonder hiervoor enige aansprakelijkheid op te leggen. Als de Vertaler de overdracht van rechten en plichten niet accepteert mag hij/zij het gebruik van de Dienst annuleren en zijn/haar Tolq Account opzeggen. Vertaler mag de Overeenkomst of enige rechten en plichten die hieruit of uit deze Algemene Voorwaarden voortkomen overschrijven naar derden zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Tolq.com.

14. Geheimhouding

 1. Je gaat ermee akkoord dat je de informatie die beschikbaar komt door de Dienst of andere Diensten van Tolq niet openbaar maakt, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is verkregen. Je beschermt de geheimhouding van vertrouwelijke informatie met dezelfde zorgvuldigheid als waarmee je je eigen vertrouwelijke informatie beschermt, maar in geen enkel geval met minder dan de nodige zorgvuldigheid.
 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan, zonder beperking: I) alle Tolq.com software, technologie, programmeerspecificaties, richtlijnen en documentatie die bij het programma horen; II) alle informatie met betrekking tot tarieven, biedingen, aanbod van taken of andere statistische gegevens; en III) alle informatie die via het systeem door opdrachtgevers ter vertaling wordt aangeboden, ongeacht of het originele content of vertaald werk betreft.
 3. Je gaat ermee akkoord dat, als deze geheimhoudingsbepalingen worden geschonden, je aansprakelijk kan worden gesteld voor geleden schade.